• Ön a(z) 8109354. látogatónk.


1. Adatkezelő megnevezése

ORMOS Intézet zrt. (székhelye: 1184 Budapest, Hengersor u. 73.; cégjegyzékszáma: 01-10-046011; adószáma: 14315682-2-43) – a továbbiakban: ORMOS Intézet.
E-mail: titkarsag@ormosintezet.hu
Telefon: 06 1 295 59 63; 20/555 16 50; 20/555 17 10
Honlap: www.ormosintezet.hu
 1. Az adatkezelés alapjául szolgáló főbb jogszabályok
 •  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény;
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.);
 • foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás szervezéséről és működéséről, az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII. 14) számú kormányrendelet
3. A hírlevélküldéshez kapcsolódó adatkezelés

A GDPR hatálybalépésével egyidőben a hírlevélre feliratkozók adatait adatbázisunkból végérvényesen töröltük!

4. Az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó adatkezelés
4.1. A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja
4.1.1. Az egészségügyi ellátáshoz szükséges személyes adatok:
személyes adat az adatkezelés célja
 
személyazonosító adatok:
 
-családi és utónév
-leánykori név
-nem
-születési hely, idő
-anyja születési neve
-lakóhely
-tartózkodási hely
 • az Ön azonosítása, illetve az Önnel való kapcsolattartás
 • az ellátás finanszírozásának elősegítése
 
 
          
-társadalombiztosítási  
     azonosító jel
 
   

4.1.2. Az alábbi adatok megadása az Ön szabad döntésén múlik. Ezek hiányában lakó-, illetve tartózkodási helyére küldött postai küldemény útján tudjuk Önnel a kapcsolatot tartani:
személyes adat az adatkezelés célja
telefonszám a kapcsolattartáshoz szükséges adat, nem szükséges megadnia
e-mail cím a kapcsolattartáshoz szükséges adat, nem szükséges megadnia

4.1.3. Az egészségügyi ellátás igénybevételéhez szükséges egészségügyi adatok
A. Egészségügyi adatnak minősül az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére, valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó, általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt, vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).
 
különleges adat az adatkezelés célja
egészségügyi adat az Ön mérlegelésétől függ, hogy milyen adatokat szolgáltat
 • az Ön eredményes gyógykezelésének elősegítése;
 • az Ön egészségi állapotának nyomon követése;
 • a népegészségügyi, közegészségügyi és járványügyi érdekből szükségessé váló intézkedések megtétele;
 • a betegjogok érvényesítése;
 • statisztikai vizsgálat;
 • hatásvizsgálati célú anonimizálás és tudományos kutatás
 • az egészségügyi szolgáltatások minőségének értékelése és fejlesztése, az egészségügyi szolgáltatások értékelési szempontjainak rendszeres felülvizsgálata és fejlesztése, az egészségügyi rendszer teljesítményének ellenőrzése, mérése és értékelése
B. Amennyiben Ön foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás keretében munkavállalóként veszi igénybe az ORMOS Intézet szolgáltatását, úgy a fentiek kiegészülnek az alábbi adatkezelési célokkal:
különleges adat az adatkezelés célja
egészségügyi adat
 • a munkavégzésre való alkalmasság megállapítása függetlenül attól, hogy ezen tevékenység munkaviszony, közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony, hivatásos szolgálati viszony vagy egyéb jogviszony keretében történik;
 • a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések – ideértve a fokozott expozíciós eseteket is – kivizsgálása, nyilvántartása és a szükséges munkavédelmi intézkedések megtétele;
 • foglalkozással kapcsolatos megbetegedések nyilvántartása

C. Amennyiben Ön telefonos elérhetőségeinken, vagy a www.ormosintezet.hu honlapunk kapcsolatfelvételi ablakát használva, vagy az azon feltüntetett e-mail címre írva személyes-, vagy különleges adatokat ad meg szolgáltatásaink igénylésével kapcsolatosan; illetve egészségügyi ellátásának során keletkezett különleges adatainak postai vagy e-mail útján történő megküldését kéri, úgy ezen adatainak az A. illetve B. pontok szerinti adatkezeléséhez való hozzájárulását megadottnak tekintjük.
D. A személyes adatok továbbítása az ellátórendszeren belül
 
Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 35/A-N § előírásai szerint 2020. június 1. napjától az ORMOS Intézet köteles megküldeni az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) felé az egészségügyi ellátása során keletkezett, a törvényben felsorolt egészségügyi dokumentumokat és adatokat. Az adatok továbbításának megtagadására az ORMOS Intézetnek nincs lehetősége. 
A fenti adatkezelés törvényi felhatalmazás alapján végzettnek tekintendő az érintett ön-rendelkezési jogának figyelembe vétele mellett, mivel az 1997. évi XLVII. törvény 35/H § (1) bekezdésében foglaltak szerint önrendelkezési nyilatkozattal lehetősége van meghatározni az érintettnek, hogy az EESZT által kezelt személyes és különleges adatai mennyiben ismerhetők meg más egészségügyi ellátó által.
A fentiekkel kapcsolatos információk az EESZT információs portálján találhatók: https://e-egeszsegugy.gov.hu/eeszt címen.
 
 
 
   
 
E. Valamennyi egészségügyi adatszolgáltatás az Ön mérlegelésétől függ, Ön jogosult eldönteni, hogy milyen adatot bocsát az ORMOS Intézet rendelkezésére. A mérlegelés során kérjük, legyen figyelemmel saját érdekeire, hiszen gyógykezelésének eredményessége nagyban függ a kezelőorvosa rendelkezésére bocsátott információktól; illetve arra, hogy Ön köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint együttműködni, és ennek keretében tájékoztatni őket
 • mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez (így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről);
 • saját betegségével összefüggésben mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti (így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról);
 • minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról.
4.2. Az adatkezelés jogalapja

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján:
12. § (1) Az egészségügyi és a személyazonosító adatoknak az érintett részéről történő szolgáltatása - az egészségügyi ellátás igénybevételéhez kötelezően előírt személyazonosító adatok és a 13. §-ban foglaltak kivételével - önkéntes.
(2) Abban az esetben, ha az érintett önként fordul az egészségügyi ellátóhálózathoz, a gyógykezeléssel összefüggő egészségügyi és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását - ellenkező nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (törvényes képviselőjét) tájékoztatni kell.
(3) Sürgős szükség, valamint az érintett belátási képességének hiánya esetén az önkéntességet vélelmezni kell.

Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás esetén az adatkezelés jogalapja az Ön által a munkáltatójának adott hozzájárulás, amely alapján a munkáltatója adatainak átadására jogosult.
4.3. Az adatkezelés időtartama
Az önkéntesen rendelkezésre bocsátott, és az egészségügyi ellátás során fel nem használt adatai – így e-mail címe és telefonszáma – vonatkozásában Ön jogosult hozzájárulását visszavonni.
Az egészségügyi és személyazonosító adatok nyilvántartásának kötelező időtartamát az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény határozza meg, amelynek rendelkezései az ORMOS Intézetre irányadóak, így az adatkezelés időtartama az ott meghatározott időtartamokhoz igazodik:
30. § (1) Az egészségügyi dokumentációt - a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételek, az arról készített leletek, valamint a (7) bekezdés kivételével - az adatfelvételtől számított legalább 30 évig, a zárójelentést legalább 50 évig kell megőrizni. A kötelező nyilvántartási időt követően gyógykezelés vagy tudományos kutatás érdekében - amennyiben indokolt - az adatok továbbra is nyilvántarthatók. Ha a további nyilvántartás nem indokolt - a (3) bekezdés kivételével - a nyilvántartást meg kell semmisíteni.
        (2) Képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig, a felvételről készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig kell megőrizni.
Egészségügyi dokumentáció: a gyógykezelés során az ORMOS Intézet tudomására jutott egészségügyi és személyazonosító adatokat tartalmazó feljegyzés, nyilvántartás vagy bármilyen más módon rögzített adat, függetlenül annak hordozójától vagy formájától.

5. Az orvosi titoktartás
Ön jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott orvosi titkot – amely az egészségügyi és személyes adatok együttese – csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék.
Önnek joga van továbbá arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből.
Az ORMOS Intézet az orvosi titkot fokozott védelemben részesíti; az orvosi titok harmadik személy részére történő kiadására kizárólag abban az esetben jogosult, ha Ön – a kiszolgáltatandó titokkör pontos ismeretében – írásbeli felmentést ad a titok kiadására; valamint, ha az adatátadásra törvény hatalmazza fel vagy kötelezi az ORMOS Intézetet, mint adatkezelőt.
Az Ön hozzájárulása hiányában is közölni kell egészségügyi adatait, ha azt
 • törvény elrendeli;
 • mások életének, testi épségének és egészségének védelme szükségessé teszi;
 • az Ön ápolását, gondozását végző személlyel közölni lehet azokat az egészségügyi adatokat, amelyek ismeretének hiánya az Ön egészségi állapotának károsodásához vezethetnek.
 
 1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések
6.1. Az adatokhoz való hozzáférés

Az Ön által megadott személyi és egészségügyi adatokhoz az ORMOS Intézet munkavállalói, illetve a vele munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló, és a gyógykezelésben közreműködő személyek (pl. közreműködő orvosok) férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például az Ön gyógykezelésében közreműködő orvosok és asszisztensek az adott vizsgálat vagy kezelés lefolytatása érdekében megismerhetik az Ön személyes és egészségügyi adatait. Emellett például az ORMOS Intézet gyógyító tevékenységében közreműködő egyéb személyek pl. a radiológiai vagy laboratóriumi szolgáltatást végző társaságok alkalmazottai szintén megismerhetik az Ön személyes adatait is, ha gyógykezelése során képalkotó diagnosztikai eljárás vagy laborvizsgálat elvégzése válik szükségessé.

Az ORMOS Intézet csak kivételes esetben adja át a személyes adatait állami szervek számára, például, ha Ön olyan súlyos fertőző betegségben szenved, amellyel kapcsolatban a járványügyi szabályok előírják a megfelelő egészségügyi intézmények (pl. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, Országos Epidemiológiai Központ) értesítését.
6.2. Adatbiztonsági intézkedések
6.2.1. Papíralapú tárolás
Papíralapon az ORMOS Intézet az Önre vonatkozó egészségügyi dokumentációt a 1184 Budapest, Hengersor u. 73. alatt, zárt helyiségben tárolja:
6.2.2. Elektronikus tárolás

Az ORMOS Intézet az elektronikusan rögzített egészségügyi dokumentációt korlátozott hozzáférésű saját szerverén tárolja.
A tárolásban közreműködő szolgáltató a BÉKER-SOFT INFORMATIKA KFT. (1184 Budapest, Hengersor u. 74.). Az orvosi titok körébe tartozó adatoknak az internet nyílt, közcélú hálózatán történő továbbításakor titkosítással biztosítja az adatok védelmét.
Az ORMOS Intézet az adatok rögzítése során a Főnix-Pro Integrált Egészségügyi Rendszert használja, melynek célja, hogy a személyes és egészségügyi adatokat oly módon rendszerezze, amely a gyógykezelés adminisztrációját a kezelőorvosok számára a leginkább megkönnyíti.

6.3. Biztonsági intézkedések

Az ORMOS Intézet megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az Ön személyes és egészségügyi adatait védjük a jogosulatlan hozzáféréstől. Ennek érdekében az egészségügyi dokumentációt zárható szobában őrzi, melyekhez hozzáférésre csak az indok valószínűsítése mellett az arra jogosult személyeknek pl. orvosoknak, asszisztenseknek van. A szerveren tárolt személyes és egészségügyi adatokhoz való hozzáférést az ORMOS Intézet naplózza, amely lehetővé teszi annak utólagos ellenőrzését, hogy ki, mikor és milyen adatokhoz fért hozzá.

7. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai
 7.1. A tájékoztatás kéréshez való jog
Ön az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti az ORMOS Intézet tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy az ORMOS Intézet milyen személyes és egészségügyi adatait kezeli, egyúttal kérheti a jogalap, az adatkezelési cél, a forrás és az adatkezelés időtartamának megjelölését; továbbá arra vonatkozó tájékoztatását, hogy az ORMOS Intézet kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította személyes vagy egészségügyi adatait.
Ön jogosult megismerni az Önről készült egészségügyi dokumentációban szereplő adatait, illetve joga van ahhoz, hogy egészségügyi adatairól tájékoztatást kérjen azzal, hogy az egészségügyi dokumentációval az ORMOS Intézet, mint egészségügyi szolgáltató, az abban szereplő adatokkal pedig Ön, mint beteg rendelkezik.
Ön jogosult továbbá
 • a gyógykezeléssel összefüggő adatainak kezeléséről tájékoztatást kapni;
 • az Önre vonatkozó egészségügyi adatokat megismerni;
 • az egészségügyi dokumentációba betekinteni, arról kivonatot vagy másolatot készíteni vagy saját költségére másolatot kapni;
 • a járóbeteg-szakellátási tevékenység befejezésekor ambuláns ellátási lapot kapni;
 • egészségügyi adatairól – saját költségére – összefoglaló vagy kivonatos írásos véleményt kapni.
Az ORMOS Intézet az erre irányuló kérelmet annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, az Ön nyilvántartott adatai között szereplő elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

7.2. A helyesbítéshez való jog
Ön az ORMOS Intézet jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségein keresztül írásban kérheti, hogy módosítsa valamely személyes adatát (például kérheti e-mail címének módosítását). Az ORMOS Intézet a kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesíti, és erről az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.
Egyebekben az egészségügyi dokumentációval kapcsolatban Ön jogosult az Ön által pontatlannak vagy hiányosnak vélt, Önre vonatkozó egészségügyi dokumentáció kiegészítését, kijavítását kezdeményezni, amelyet a kezelőorvos, illetve más adatkezelő a dokumentációra saját szakmai véleményének feltüntetésével jegyez rá. A hibás egészségügyi adatot az adatfelvételt követően törölni nem lehet, azt úgy kell kijavítani, hogy az eredetileg felvett adat megállapítható legyen.

7.3. A betekintéshez való jog korlátai, illetve speciális esetei
Amennyiben az Önről készült egészségügyi dokumentáció más személy magántitokhoz való jogát érintő adatokat is tartalmaz, annak csak az Önre vonatkozó rész tekintetében gyakorolhatja betekintési jogát.
Cselekvőképtelen beteg dokumentációjába való betekintési jog az Eütv. által arra felhatalmazott személyt illeti meg.
Az Ön házastársa, egyenesági rokona, testvére, valamint élettársa írásos kérelme alapján – a jogszabályban meghatározott feltételek teljesülése esetén – biztosítjuk az egészségügyi dokumentációba való betekintés jogát, ha
 • az egészségügyi adatra a kérelmezők életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve egészségügyi ellátása céljából van szükség; és
 • az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.
Az Ön halála esetén törvényes képviselője, közeli hozzátartozója, valamint örököse írásos kérelme alapján jogosult a halál okával összefüggő vagy összefüggésbe hozható, továbbá a halál bekövetkezését megelőző gyógykezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, az egészségügyi dokumentációba betekinteni, valamint azokról saját költségén kivonatot, másolatot készíteni.
7.5. A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy az ORMOS Intézet adatkezelése ellen írásban tiltakozzék, ha személyes adatát közvetlen üzletszerzés vagy közvélemény-kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így tiltakozhat az ellen, ha az ORMOS Intézet az Ön adatait pl. egészségpénztár vagy biztosító részére kívánná átadni.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége: Bírósági eljárás  
    kezdeményezése
 
Amennyiben az Ön megítélése szerint az ORMOS Intézet az adatkezelés vagy az adatfeldolgozás során jogait megsértette, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni, melynek elérhetőségei az alábbiak:
Az ORMOS Intézet egyébként kötelezettséget vállal arra, hogy adatkezelési tevékenysége és titoktartási kötelezettségének gyakorlása során az Önnel vagy munkáltatójával kötött szerződésnek, a vonatkozó szabályoknak és joggyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.


Hatályos: 2018. május 21. napjától visszavonásig
Utolsó módosítás: 2020. május 25.

 

Jogi nyilatkozat

 

Kérjük, az alábbiakat figyelmesen olvassa el, mert az ORMOS Intézet zrt. internetes címén elérhető honlap vagy annak bármely és valamennyi oldalának (a továbbiakban: Honlap) megnyitásával, illetve a Honlapon feltüntetett e-mail címének elérésével az alábbiakban felsorolt és ismertetett feltételekhez hozzájárul, azokat elfogadja.
A www.ormosintezet.hu honlap tartalmának bármilyen továbbfelhasználása csak az ORMOS Intézet zrt. előzetes, írásos (beleértve ebbe az e-mailt, mint írásos formát) engedélyével és csakis a forrás pontos megjelölésével történhet. A Honlapon megjelenő nevek, kifejezések, logók, képek, grafikák, elgondolások, adatok és információk védjegyoltalom, illetve szerzői jogi védelem alatt állnak, melyek jogosulatlan felhasználása jogszabályba ütközik.

Az ORMOS Intézet zrt. nem vállal felelősségét azokért a károkért, amelyek a Honlappal kapcsolatban, annak használatából, használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, vonal- vagy rendszerhibából, általa hordozott vírusból, vagy az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatása következtében keletkeztek.
Az ORMOS Intézet zrt. nem vállal felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően. A webhelyen lévő nyilatkozatok, kijelentések nem minősülnek kötelezettségvállalásnak.

A www.ormosintezet.hu anyagai tájékoztató és ismeretterjesztő jellegűek, így nem adhatnak választ minden olyan kérdésre, amely egy adott betegséggel vagy más témával kapcsolatban felmerülhet, és főképp nem pótolhatják az orvosokkal, gyógyszerészekkel vagy más egészségügyi szakemberekkel való személyes találkozást, beszélgetést és gondos kivizsgálást.

Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a honlap látogatásával, használatával okozott vagy azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az ORMOS Intézet zrt.-t, illetve a honlap készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli. Az ORMOS Intézet zrt. fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.
A honlap látogatásával Ön egyetért azzal, hogy a webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

Az ORMOS Intézet zrt. jogosult a portál és a felhasználók tevékenységének figyelemmel kísérésére és szükség esetén a jogsértő, vagy nem odaillő tevékenység (bejegyzés, hozzászólás, stb.) törlésére.
 
 • Gyors és alapos vizsgálatok

  Garantáljuk azt, hogy a hozzánk érkező páciens szakszerű kezelést, biztonságos minőséget kap!
  Kapcsolatfelvétel
 • Bemutatkoznak orvosaink

  Itt, az ORMOS Intézetben képzett, szakmailag felkészült, barátságos orvosok várják minden páciensünket.
  Olvasson tovább
 • Nyitva tartás

  • Hétfő - Péntek
   8.00 - 18.00
  • Szombat
   ZÁRVA
  • Vasárnap
   ZÁRVA